Back

Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning

This event has expired

Natur- och kulturhänsyn -Röjning/Förröjning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.
Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.
Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav
enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset
förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

SYNs webbutbildningar Röjning, Förröjning och Att vara anställd.
Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom naturoch
kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan
ha tillkommit under senare år ska finnas med.
Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner
inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält
– Trädarter inom området
– Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald

 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
 • Detta ska inkluderas:
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning)
   samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i
   skötselskolan/förröjning)

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och förröjning.
 • Känna igen olika lövträdsarter och buskar med fokus på arter som har höga biologiska värden inom
  området
 • Förstå vikten av att röja fram och dra undan ris på fornlämningar och övriga kulturlämningar samt
  rågångar i samband med röjning och förröjning
 • Känna igen forn- och kulturminnen i skogsmark och praktiskt kunna ta hänsyn till dessa vid
  röjningsarbete
 • Kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturhänsyn,
  ståndortsanpassning och arbetseffektivitet

Boka nu!

Start Time

08:00

16 november, 2020

Finish Time

17:00

16 november, 2020

Address

Svensk Skogsservice AB i ED - Gamla Bengtsforsvägen 7, 66832 Ed

Instruktörer